نماد شرکت در بورس معاملات { گپارس } نماد شرکت در بورس معاملات

صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به92/12/29

بدینوسیله به پیوست صورتهای مالی و گزارش حسابرس مربوط به سال مالی منتهی به 92/12/29 جهت اطلاع کلیه سهامداران محترم تقدیم می گردد. 1234  
ادامه مطلب....

گزارش هیئت مدیره در سال مالی منتهی به1392/12/29

بدینوسیله گزارش هیات مدیره به همراه گزیده صورتهای مالی در سال مالی منتهی به 92/12/29 جهت استحضار سهامداران محترم تقدیم می گردد. گزارش هیات مدیره مجمع منتهی921229
ادامه مطلب....
12