نماد شرکت در بورس معاملات { گپارس } نماد شرکت در بورس معاملات

آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) سال مالی منتهی به 1397/12/29

آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس (سهامی عام)  شماره ثبت 23212   شناسه ملی :     10380386750  بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم  شرکت میرساند : با توجه به...
ادامه مطلب....