نماد شرکت در بورس معاملات { گپارس } نماد شرکت در بورس معاملات

تصمیمات مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم مورخ 93/04/29

جهت مشاهده صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ 930429 بر روی نوشته زیر کلیک فرمایید. صورتجلسه مجمع930429
ادامه مطلب....