نماد شرکت در بورس معاملات { گپارس } نماد شرکت در بورس معاملات

صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به92/12/29

بدینوسیله به پیوست صورتهای مالی و گزارش حسابرس مربوط به سال مالی منتهی به 92/12/29 جهت اطلاع کلیه سهامداران محترم تقدیم می گردد. 1234  
ادامه مطلب....