نماد شرکت در بورس معاملات { گپارس } نماد شرکت در بورس معاملات

گزارش هیئت مدیره در سال مالی منتهی به1392/12/29

بدینوسیله گزارش هیات مدیره به همراه گزیده صورتهای مالی در سال مالی منتهی به 92/12/29 جهت استحضار سهامداران محترم تقدیم می گردد.

گزارش هیات مدیره مجمع منتهی921229

در باره نویسنده:

گذاشتن دیدگاه:

*

captcha *