نماد شرکت در بورس معاملات { گپارس } نماد شرکت در بورس معاملات

آقای محسن شرکاء

81786979-70210933

عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاران پارس

  • عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی