نماد شرکت در بورس معاملات { گپارس } نماد شرکت در بورس معاملات

موضوع شركت: انجام كليه اموري كه مربوط به حوزه فعاليت مهندسين مشاور در گروه شهرسازي و معماري مي باشد.
اهداف: انجام كليه اموري كه مربوط به حوزه فعاليت مهندسين مشاور(مطالعات برنامه ريزي، طرح، محاسبات، آماده سازي كنترل مهندسي و نظارت) مي باشد – كليه امور مربوط به زيبا سازي شهر، معابر، نوسازي بافتهاي فرسوده شهر ها و فضاي سبز – انجام امور مربوط به مرمت، بازسازي و باززنده سازي ميراث هاي فرهنگي و طرح هاي سنتي – طراحي شبكه دسترسي شهري و برون شهري و ايمن سازي راهها و برنامه ريزي و مطالعات در جهت تسهيل ترافيك شهري و ناوگان ريلي – مطالعات و طراحي طرح هاي توليدي صنعتي و گردشگري – انجام طرح هاي عادي شهري و روستايي – طرح هاي تفصيلي و جامع و توسعه عمران و اجرايي شهري – انجام امور مربوط به مطالعات اقتصادي، اجتماعي، جغرافيايي در سطح محلي، ناحيه اي، منطقه اي، ملي و بون مرزي – انجام كليه امور مربوط به كارتوگرافي، نقشه برداري و نقشه كشي – مديريت اجرا و اجراي پروژه هاي مختلف با هرنوع كاربري معماري، شهرسازي و عمراني – انبوه سازي مسكن و ايجاد شركتهاي اقماري با استفاده از نوآوري هاي بخش ساختمان – تهيه گزارش هاي توجيهي اقتصادي، پروژه ها و ساير مطالعات آماري
موسسين شركت:شركن مجتمع هاي گردشگري و امور رفاهي پارس سهامي خاص به شماره ثبت 23212 شركت پانيذ – سهامي خاص به شماره ثبت 53904 تهران – شركت مجتمع هاي توريستي رفاهي آبادگران ايران كيش – سهامي خاص به شماره ثبت 510 كيش – شركت ساختماني ماهدشت – سهامي خاص به شماره ثبت 9446 تهران – شركت مازن سازان شرق – سهامي خاص به شماره ثبت 24478 مشهد و آقايان شهرام حدادي ابيانه، عليرضا رضايي فر، علي اسعدي، امير شريفان و 26 نفر سهامدار ديگر به شرح ليست موجود در پرونده
مدت شركت از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
مركز اصلي شركت: مشهد خيابان انقلاب اسلامي(بهار) – خيابان سپه شماره 11
سرمايه شركت: مبلغ 300000000 ريال منقسم به 100 سهم 3000000 ريالي با نام كه مبلغ 105000000 ريال آن طي گواهيشماره 232 مورخ 27 شهريور 1385 بانك اقتصاد نوين شعبه سجادپرداخت گرديده است و مابقي آن در تعهد دو ساله صاحبان سهام است.
اولين مديران شركت: شركت مجتمع هاي گردشگري و امور رفاهي كارگزاران پارس به نمايندگي آقاي فريدون وثوقيان اول – شركت ساختماني ماهدشت به نمايندگي اقاي ابراهيم بابازاده و مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران كيش و آقاي شهرام حدادي ابيانه و عباس رضايي فر به سمت اعضاي اصلي و آقايان علي اسعدي و امير شريفان به سمت اعضاي علي البدل هيات مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند كه آقاي حسن روزبهي به نمايندگي از شركت مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران كيش به سمت رئيس هيئت مديره، آقاي عباس رضايي فر به سمت نائب رئيس هيئت مديره و آقاي عليرضا بلوريان كاشي (خارج از هيئت مديره) به سمت مدير عامل شركت برگزيده شدند
دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و رسمي بانكي با امضا ثابت مديرعامل و متغير رئيس هيئت مديره يا نايب رئيس هيات مديره و مهر شركت معتبر خواهد بود
اساسنامه شركت در 63 ماده و 14 تبصره به تصويب رسيده است
روزنامه خراسان جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد
انحلال شركت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شركت مي باشد
بازرس اصلي و علي البدل: آقاي هاشم مستوفي درياني به سمت بازرس اصلي و آقاي مرتضي حقير به سمت بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب گرديدند