نماد شرکت در بورس معاملات { گپارس } نماد شرکت در بورس معاملات

آقای حسن مروج

عضو هیات‌مدیره شرکت کارگزاران پارس