نماد شرکت در بورس معاملات { گپارس } نماد شرکت در بورس معاملات

در این قسمت هریک از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که تمایل به خرید و یا افزایش سهام خود در شرکت را داشته باشند با تکمیل و ارسال فرم زیر ضمن اعلام آمادگی و ثبت اطلاعات در اولویت خرید سهام قرار خواهندگرفت.

نام (الزامی):

نام خانوادگی (الزامی):

نام پدر (الزامی):

شماره شناسنامه (الزامی):

محل صدور شناسنامه (الزامی):

کد ملی (الزامی):

کدسهامداری:

آدرس محل کار:

تلفن محل کار(الزامی):

آدرس محل سکونت(الزامی) :

تلفن محل سکونت(الزامی) :

تلفن همراه(الزامی) :

تعداد سهام مورد تقاضا جهت خرید(الزامی) :