نماد شرکت در بورس معاملات { گپارس } نماد شرکت در بورس معاملات

در این بخش درخواست های ثبت شده از سوی سهامداران محترم جهت فروش تمام یا بخشی از سهام خود که به تایید مدیریت شرکت رسیده است نمایش داده می شود.

1- درخواست فروش سهام 10000 سهم متعلق به جناب آقای  بخشایشی

2- درخواست فروش تعداد 10000 سهم متعلق به جناب آقای موسی ییان

3- درخواست فروش تعداد 20000 سهم متعلق به جناب آقای صفدری

4-درخواست فروش تعداد 60000 سهم متعلق به سرکار خانم سیدکلال

5-درخواست فروش تعداد 10000 سهم متعلق به جناب آقای بلبل شاندیز