نماد شرکت در بورس معاملات { گپارس } نماد شرکت در بورس معاملات

در این قسمت آندسته از سهامداران محترم شرکت که قصد فروش و انتقال تمام یا بخشی از سهام خود را دارند با تکمیل فرم زیر و ارسال آن ضمن اعلام آمادگی با ثبت اطلاعات در اولویت فروش سهام به متقاضیان قرار خواهند گرفت.

نام (الزامی):

نام خانوادگی (الزامی):

نام پدر (الزامی):

شماره شناسنامه (الزامی):

محل صدور شناسنامه (الزامی):

کد ملی (الزامی):

تعداد کل سهام در شرکت (الزامی):

کد سهامداری :

آدرس محل کار:

تلفن محل کار(الزامی):

آدرس محل سکونت(الزامی) :

تلفن محل سکونت(الزامی) :

تلفن همراه(الزامی) :

تعداد سهام مورد تقاضا جهت فروش(الزامی) :