نماد شرکت در بورس معاملات { گپارس } نماد شرکت در بورس معاملات

آقای احمد حسنی 

cd2

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاران پارس

  •  عضو هیئت مدیره شرکت گهربارپیشه کارکنان استانداری خراسان